Privacyverklaring

Laatste update 25 mei 2018

(Download als PDF-bestand)

1. Inleiding

Als aan- en verkoper van Digitale Valuta verwerkt Bitvavo veel persoonsgegevens. Deze informatie wordt verzameld indien u onze website https://bitvavo.com bezoekt of indien u gebruik maakt van onze Diensten. Aangezien wij uw privacy respecteren en wij het van groot belang vinden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, leggen wij in deze privacyverklaring uit hoe wij hiermee omgaan. Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens zorgvuldig door ons worden verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken door middel van deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming;
 • uw persoonsgegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde Diensten te kunnen leveren, wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn of ter ondersteuning van het bestrijden van fraude en misbruik;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aanbieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Adressen van externe wallets;
 • Bankrekeningnummer en bankrekeninghouder;
 • E-mailadres;
 • Identiteitsgegevens (enkel indien de Gebruiker deze vrijwillig upload in verband met ons Know Your Customer beleid en met uitzondering van bijzondere persoonsgegevens zoals, maar niet uitsluitend, het Burgerservicenummer).
 • Inloggegevens;
 • IP-adres en apparaat gegevens;
 • Storting- en opnamegegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Transactiegegevens;
 • Voor- en achternaam;
 • Woonland en taal.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden:

 • Voor het aanmaken van een Account;
 • Voor het verlenen van toegang tot uw Account;
 • Voor het verlenen van onze Diensten;
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de Digitale Valuta sector, bijvoorbeeld door een bankverificatie, een identiteitsverificatie en het voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de Digitale Valuta sector, bijvoorbeeld door een bankverificatie, een identiteitsverificatie en het voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
 • Voor het aanbieden van support.

4. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze Diensten, het verplicht is op basis van Europese of nationale wet- en regelgeving, ter ondersteuning van de Financial Intelligence Unit (FIU), ter ondersteuning van nationale wetshandhavingsinstanties of ter ondersteuning van het bestrijden van fraude en misbruik. Indien derden in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Wij blijven desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zullen dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van ons. In dat geval zullen wij dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

5. Wat zijn uw rechten?

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u ook privacy rechten. Die respecteren wij natuurlijk. Zo heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar onze functionaris gegevensbescherming welke te bereiken is via privacy@bitvavo.com. Hierbij kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren om te voorkomen dat niet iemand anders uw rechten uitoefent.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Soms kan dat tot een maand duren (indien wettelijk toegestaan). Als wij meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, laten wij u binnen deze maand weten hoeveel extra tijd wij nodig hebben en waardoor de vertraging wordt veroorzaakt.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen. Als het wettelijk is toegestaan dan informeren wij u over de reden voor afwijzing.

Een klacht

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben gebruikt of indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw verzoek, dan kunt u een klacht bij ons indienden via privacy@bitvavo.com. Wij streven er naar zo snel mogelijk op uw klacht te reageren.

Indien u van mening bent dat wij uw klant niet voldoende hebben opgelost, dan heeft u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verkregen.

8. Hoe analyseren wij uw websitebezoek?

Onze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen wij u voorzien van een gebruiksvriendelijkere service. De cookies die wij gebruiken dienen de volgende doeleinden:

 • Taal - De door u ingestelde taal wordt door ons opgeslagen, hierdoor wordt de Website in de correcte taal weergegeven.
 • Apparaat - Uw apparaat ontvangt een unieke code wanneer u een Account aanmaakt. Indien uw apparaten niet de juiste code in de cookies hebben, dan dient u dit apparaat te bevestigen voordat u hiermee kunt inloggen.
 • Authenticatie - Bij het inloggen wordt er een authenticatie cookie ingesteld, waardoor wij weten dat u bent ingelogd.
 • Google Analytics - Om onze bezoekersaantallen bij te houden wordt er een Google Analytics cookie ingesteld waardoor uw bezoek niet dubbel wordt geteld. (Zie kopje ”Google Analytics”)
 • Optimizely - Om de gebruikerservaring te verbeteren wordt een Optimizely cookie ingesteld zodat wij weten welke versie van onze Website u te zien krijgt. (zie kopje “Optimizely”)
 • Affiliate - Indien uw Websitebezoek afkomstig is van een affiliate partner van ons dan wordt een affiliate cookie ingesteld.

Google Analytics

Wij maken voor analytische doeleinden gebruik van Google Analytics, waarvoor cookies zijn vereist. De Bitvavo koppeling met Google Analytics maakt gebruikt van IP anonimisering waardoor uw IP-adres niet volledig wordt opgeslagen. Het IP-adres dat door Google Analytics vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google gegevens. Tevens wordt er een User ID verzonden naar Google Analytics. Echter worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met Google Analytics. Door deze Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google Analytics op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden. U kunt u afmelden voor Google Analytics door hier te klikken.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

9. Wijzigingen van privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Alle aanpassingen aan deze privacyverklaring zijn, na berichtgeving hierover op de Website of via andere officiële communicatiekanalen, van toepassing indien u na de aanpassing onze Website blijft bezoeken of onze Diensten blijft gebruiken.

10. Contact en vragen over deze privacyverklaring?

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking welke te bereiken is via privacy@bitvavo.com. Wij streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

Bitvavo.com >  
Privacyverklaring
Deze website gebruikt cookies
check