Voorwaarden Affiliate Programma Bitvavo B.V.

Laatste update 29-08-2018

(Download als PDF-bestand)

1. Definities

In deze voorwaarden van het affiliate programma van Bitvavo (de Affiliate Voorwaarden) hebben de volgende termen de navolgende betekenis:

 1. “Affiliate Programma” het programma van Bitvavo waarbij een commissie kan worden verkregen door het delen van een link als gevolg waarvan Bitvavo omzet creëert;
 2. “Bitvavo” een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te 1017CA, Amsterdam aan de Herengracht 450 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68743424 met email adres support@bitvavo.com;
 3. “Content” het aanbod of een deel van het aanbod van de Diensten op de website van Bitvavo, dat wordt weergegeven met tekst, afbeeldingen of een widget en dat door Bitvavo ter beschikking is gesteld aan Affiliate voor promotiedoeleinden;
 4. “Partnerschap” deelname aan het Affiliate Programma;
 5. “Link” een elektronische (beeld- en/of tekst) link naar de website van Bitvavo die Affiliate openbaar maakt of doet maken;
 6. “Affiliate” een natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar die volledig zelfstandig bevoegd is om (financiële) beslissingen te maken en voor zichzelf te handelen of rechtspersoon die de Affiliate Voorwaarden heeft geaccepteerd.

2. Doel

 1. Het doel van het Partnerschap is dat Affiliate één of meer Links deelt met derden, waardoor internetgebruikers naar de website van Bitvavo kunnen worden geleid.

3. Gebruik

 1. Affiliate gebruikt in verband met het Affiliate Programma uitsluitend de door Bitvavo ter beschikking gestelde (ongewijzigde) Content en Links op de wijze zoals door Bitvavo is voorgeschreven.
 2. Buiten het kader van de door Bitvavo ter beschikking gestelde Content is het Affiliate zonder schriftelijke toestemming van Bitvavo niet toegestaan de naam Bitvavo en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Bitvavo te gebruiken in welke vorm dan ook.
 3. Het is Affiliate niet toegestaan de naam Bitvavo en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Bitvavo of daarmee overeenstemmende tekens, daaronder begrepen maar niet beperkt tot variaties op ‘Bitvavo’, op te geven als zoekwoord ten behoeve van een advertentieprogramma.
 4. Affiliate laat er geen misverstand over bestaan dat de Diensten niet door Affiliate maar door Bitvavo worden aangeboden. Voorts wekt Affiliate bij het delen van Links op geen enkele wijze de indruk dat het medium dat wordt gebruikt (zoals een website) voor het delen van de Links van Bitvavo is.
 5. Affiliate richt zich enkel op internetgebruikers welke zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte met uitzondering van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
 6. Affiliate volgt alle aanwijzingen van Bitvavo in verband met de uitvoering van het Affiliate Programma steeds op.

4. Content

 1. Het is niet toegestaan dat het medium (zoals een website) waarin Affiliate een Link heeft opgenomen:

  a) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend of gewelddadig karakter heeft;
  b) discrimineert, bijvoorbeeld naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
  c) illegale activiteiten omvat, bevordert of aanprijst;
  d) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Bitvavo;
  e) auteursrechten, merkrechten en/of andere rechten van Bitvavo of enige derde schendt;
  f) onrechtmatige content bevat of naar onrechtmatige content verwijst;
  g) niet over eigen content beschikt indien de uiting een website betreft.

 2. Affiliate zorgt ervoor dat de informatie die over Bitvavo wordt verstrekt correct en actueel is.

5. Commissie en betaling

 1. De aan Affiliate uit te keren commissie is de commissie die staat vermeld op https://account.bitvavo.com/user/affiliates/..
 2. Bitvavo is te allen tijde gerechtigd om de commissie te verhogen. Bitvavo is te allen tijde gerechtigd om de commissie te verlagen indien daartoe een geldige grond bestaat, waaronder een verlaging van de transactiekosten die Bitvavo zelf in rekening brengt bij haar klanten, en indien gewenst in die mate dat de marge van Bitvavo gelijk blijft. Bitvavo informeert Affiliate voorafgaand aan een wijziging van de commissie. In dit verband wordt Affiliate gewezen op het recht vermeld onder artikel 9.2 van de Affiliate Voorwaarden.
 3. Betaling van de commissie door Bitvavo aan Affiliate is inclusief eventuele belastingen en vindt uiterlijk binnen een maand na het uitvoeren van de transacties plaats op het Bitvavo account van Affiliate of zoals schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingskosten (indien van toepassing) zijn voor rekening van Affiliate.
 4. Bitvavo is te allen tijde gerechtigd om hetgeen aan Affiliate is verschuldigd, te verrekenen met enig bedrag dat Bitvavo of de Stichting Bitvavo Payments uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van Affiliate.
 5. De berekening van de commissie geschiedt door Bitvavo of een hiertoe door Bitvavo aangewezen derde. In geval van enige discussie omtrent de hoogte van de commissie en/of de wijze van berekening, is de administratie van Bitvavo doorslaggevend.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, de ontwikkeling en onderhoud, het functioneren en de inhoud van alle uitingen waarin een Link is opgenomen. Affiliate zal Bitvavo vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande, welke vrijwaring tevens de kosten van Bitvavo voor juridische bijstand betreft.
 2. Bitvavo is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van Affiliate in verband met Partnerschap.
 3. Affiliate staat ervoor in dat deze in het kader van de uitvoering van het Affiliate Programma voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot fiscale wetgeving, de Verordening Bescherming Persoonsgegevens, de wet- en regelgeving die toepasselijk is op elektronische handel en aanverwante regelgeving.
 4. Ingeval van het niet nakomen door Affiliate van één van zijn verplichtingen uit deze Affiliate Voorwaarden zal deze Bitvavo vrijwaren voor alle schade, kosten en andere aanspraken van derden, daaronder mede begrepen maatregelen en boetes van bijvoorbeeld overheidsinstanties of toezichthoudende organen.

7. Overdracht rechten en plichten en monitoring

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bitvavo is het Affiliate niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit het Partnerschap over te dragen of te laten uitvoeren door een derde.
 2. Bitvavo is gerechtigd om te controleren of Affiliate zich aan de Affiliate Voorwaarden houdt.
 3. Affiliate verschaft op verzoek van Bitvavo inzicht in de relevante informatie om te beoordelen of Affiliate zich aan deze Affiliate Voorwaarden houdt en/of heeft gehouden. Als dit inzicht niet (volledig) wordt gegeven of als er (vermoedelijk) in strijd is of wordt gehandeld met deze Affiliate Voorwaarden, is Bitvavo gerechtigd het Partnerschap op te schorten of te beëindigen.

8. Boete

 1. Indien een waarschuwing van Bitvavo niet binnen een redelijke termijn heeft geleid tot nakoming, resulteert het door Affiliate niet nakomen van één van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 3, 4 of 7 in een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000 (vijfduizend Euro) per overtreding en €1.000 (duizend Euro) per dag dat de verboden gedraging voortduurt met een maximum van €10.000 (tienduizend Euro).
 2. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd de rechten van Bitvavo op nakoming en schadevergoeding.
 3. Bitvavo heeft het recht om bij niet nakoming van deze Affiliate Voorwaarden reeds betaalde vergoedingen terug te vorderen.

9. Beëindiging

 1. Het Partnerschap wordt aangegaan voor de duur van een half jaar. Indien Bitvavo en Affiliate het Partnerschap niet beëindigen, wordt het Partnerschap steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een half jaar.
 2. Affiliate kan het Partnerschap te allen tijde meteen en zonder kosten beëindigen door een email te sturen naar support@bitvavo.com.
 3. Het Partnerschap eindigt van rechtswege indien Affiliate uitsluitend uitvoering geeft aan het Affiliate Programma door het plaatsen van Links op een website en alle Links heeft verbroken/verwijderd.
 4. Het Partnerschap eindigt van rechtswege indien het Affiliate Programma door Bitvavo is stopgezet, indien Bitvavo haar activiteiten heeft beëindigd, indien Bitvavo failliet is verklaard of indien de onderneming van Bitvavo is overgedragen.
 5. Bitvavo is te allen tijde gerechtigd om met een naar het oordeel van Bitvavo geldige reden het Partnerschap direct te beëindigen. Hiervan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien er sprake is van een (vermoeden van) overtreding van wet- en regelgeving in het kader van het uitvoeren van het Partnerschap of indien er sprake is van niet-nakoming van deze Affiliate Voorwaarden.

10. Gevolgen beëindiging

 1. Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd, verwijdert Affiliate direct de Links en verstrekt geen Links meer aan derden.
 2. Vanaf beëindiging van het Partnerschap worden geen commissies meer uitgekeerd aan de voormalige Affiliate, anders dan de commissies die reeds verschuldigd waren ten tijde van het beëindigen van het Partnerschap in verband met transacties die reeds waren verricht. Voor transacties die na het beëindigen van het Partnerschap worden verricht, wordt geen commissie meer verstrekt.
 3. In geval van beëindiging van het Partnerschap maakt Affiliate geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.

11. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op het Partnerschap en deze Affiliate Voorwaarden.
 2. Indien er enig geschil is tussen Affiliate en Bitvavo in verband met het Affiliate Programma en/of deze Affiliate Voorwaarden dan is de Amsterdamse rechtbank bevoegd.

12. Afsluitende bepaling

 1. Het is Bitvavo toegestaan de rechten en verplichtingen op basis van het Affiliate Programma en voortvloeiende uit deze Affiliate Voorwaarden over te dragen. In dit verband wordt Affiliate gewezen op het recht vermeld onder artikel 9.2 van deze voorwaarden.
 2. Bitvavo behoudt het recht om deze Affiliate Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Indien deze voorwaarden van het Affiliate Programma worden gewijzigd, dan zijn deze direct van toepassing op alle Affiliates. Voor een wijziging van de commissies geldt artikel 5.2. Affiliate wordt een redelijke tijd voorafgaand aan een wijziging van de voorwaarden van het Affiliate Programma in kennis gesteld van de beoogde wijziging. In dit verband wordt Affiliate gewezen op het recht vermeld onder artikel 9.2 van de Affiliate voorwaarden.

***

Bitvavo.com >  
Affiliatevoorwaarden
Deze website gebruikt cookies
check